Folia Anty-graffiti zewnętrzna, to folia okienna zabezpieczająca płaskie powierzchnie na wypadek szkód spowodowanych aktami wandalizmu.

Całkowita redukcja promieni słonecznych CRPS

Rakiel pomarańczowy to wygodne narzędzie służące do profesjonalnego montażu folii na szyby.

Folia okienna matowa LCD to nowoczesna folia, która zmienia przejrzystość szyby pod wpływem przyłożonego napięcia.

Folia projekcyjna to folia na której wyświetlisz obraz z projektora o bardzo dużym kontraście i szerokim kącie oglądania.

AMPLUS ul. Aleksandrowska 191; 91-155 Łódź, tel: 42 250-77-56, 42 250-73-34

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRODUKTU?
Napisz do nas

REGULAMIN SKLEPU SKLEPFOLIE.PL

 

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  2. umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowę z konsumentem zawartą:
    i. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
    iii. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. i,
    iiii. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

  3. lokal przedsiębiorstwa:
    i. miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
    ii. miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

  4. trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

  5. treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

  6. klient - konsument lub przedsiębiorca zawierający ze Amplus s.c. umowę kupna.

  7. konsument - osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ? z zastrzeżeniem zapisów pkt I ust. 4 niniejszego Regulaminu.

  8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca zakupu Produktów - o których mowa w pkt I ust. 2 Regulaminu.

 2. Niniejszy regulamin ustala zasady obsługi zamówień i zakupów folii oraz akcesoriów i narządzi do montażu folii za pośrednictwem portalu internetowego "sklepfolie.pl" , tj. umów zawieranych na odległość i został uchwalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla wszystkich Klientów, korzystających z tego serwisu od dnia 1 stycznia 2021 r.

 4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie - stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wobec takiego Przedsiębiorcy - nie stosuje się również przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego oraz art. 563 i art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 5. Właścicielem Internetowego Sklepu www.sklepfolie.pl (zwanego dalej Sklepem), prowadzonego pod adresem http://www. www.sklepfolie.pl jest firma:AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł):

 6. AMPLUS S.C.

  Witold Wlazeł Paweł Wlazeł

  ul. Aleksandrowska 191

  91-155 Łódź

  NIP: 728-101-03-75,

  REGON: 471068220

  Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców: 24301,

  wydanym przez urząd miasta Łodzi delegatura Łódź Widzew

  Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców: 52860,

  wydanym przez urząd miasta Łodzi delegatura Łódź Górna

   

  Konto bankowe: 76 1020 5558 0000 8002 3141 0093

 7. Sklep Internetowy sklepfolie.pl prowadzi sprzedaż produktów między innymi za pośrednictwem sieci Internet.

 8. Wszyscy Kupujący w Sklepie zawierają umowę sprzedaży z firmą AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł.

 9. Prezentowane w sklepie lub za pośrednictwem strony internetowej towary, ceny, warunki i terminy dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 10. Zamówienia Klientów zagranicznych mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku odrębnego porozumienia odnośnie cen i warunków dostawy.

 11. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.sklepfolie.pl W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest do Klienta na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

 12. Obowiązki AMPLUS S.C w umowach na odległość

 13. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość AMPLUS S.C. ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości ? sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia

  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

  7. sposobie i terminie zapłaty;

  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

  11. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;

  12. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

  13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

  14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

  15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim - AMPLUS S.C. oświadcza iż nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

  16. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

  17. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 14. Informacje, o których mowa w pkt. 11 lit. i), j), k), będą udzielane przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 15. W przypadku umów zawieranych na odległość AMPLUS S.C. ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w pkt. 11, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

 1. Składanie zamówień

 1. 14. W związku z zawieraniem umowy na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, AMPLUS S.CF dostarcza konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia następujących informacji:

  1. a) o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem

  2. b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości ? sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat ? o obowiązku ich uiszczenia,

 1. AMPLUS s.c. zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty - potwierdzenie odbywa się poprzez użycie przycisku - "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 1. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

 1. Na stronie internetowej www.sklepfolie.pl służącej do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Kupującego. Potwierdzenie takie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak Konsument potwierdzi złożone zamówienie - w formie e-mailowej lub telefonicznie.

 1. Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, AMPLUS s.c. ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony ? sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. AMPLUS s.c. ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta - zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

 1. Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

 1. Przekazane przez Klienta - podczas składania zamówienia - dane osobowe wykorzystywane są przez firmę AMPLUS S.C. wyłącznie celach realizacji umowy i ewidencji sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

 1. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu w formie papierowej lub elektronicznej materiałów reklamowych oraz informacji o nowościach i promocjach. W tym celu Klient może dodać swój adres e-mail do bazy danych newslettera Sklepu. Dodanie adresu e-mail do bazy danych newslettera Sklepu jest w pełni dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, AMPLUS s.c. jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

 1. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa powyżej powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.

 1. AMPLUS S.C. wyda kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. AMPLUS S.C. obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 1. Domyślny czas realizacji zamówienia to 1-2 dni  robocze. W wyjątkowych przypadkach, czas realizacji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych – o czym Kupujący będzie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku towarów w magazynie termin realizacji będzie uzgadniany z Kupującym indywidualnie, lub też Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy.

 1. Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep Internetowy www.sklepfolie.pl nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym handlowcem dostępnym pod adresem e-mail: biuro@sklepfolie.pl przed podjęciem decyzji o zakupie. Każdorazowo, w razie wątpliwości, możliwy jest kontakt telefoniczny z kompetentnym pracownikiem firmy.

 

 1. KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży- według wyboru Kupującego: faktura VAT bądź paragon fiskalny.

 1. Wskazany powyżej dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, z zastrzeżeniem postanowień z punktu II ust. 2.

 1. Faktura VAT / paragon fiskalny zostaje wystawiony na dane podane przez Kupującego przesłane do Sklepu w formularzu zamówienia.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz warunków sprzedaży i dostawy, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany są skuteczne z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.sklepfolie.pl , z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 .

 1. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian, o których mowa powyżej, są realizowane na dotychczasowych zasadach.

 1. Koszt dostawy zostanie uwzględniony podczas finalizacji składania zamówienia i jest on zależny od ilości, wartości, wagi i gabarytów zamówionych produktów. O koszcie dostawy Klient jest każdorazowo informowany przed złożeniem zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 1. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o kosztach dostawy wystarczy umieścić wybrane towary w koszyku. Koszty zostają wyświetlone przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia.

 1. Koszty, o których mowa powyżej są obliczane dla przesyłek krajowych - realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy przesyłkach zagranicznych koszty należy bezwzględnie ustalać indywidualnie z Działem Wysyłek.

 

 1. SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł przewoźnikowi, jeżeli AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 2. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Sprzedający zaleca sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

 1. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jednak znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Kupujący ma również prawo do żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera przed podpisaniem jej odbioru, co wynika z art. 74 ust. 1 ustawy prawo przewozowe. W takim przypadku należy również w obecności kuriera niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym – pod numerem telefonu - 42 250-77-57, w celu wyjaśnienia sprawy i uzyskania pomocy w ewentualnym rozwiązaniu problemu z kurierem.

 1. Jeśli opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia sprawdzenie zawartości samej przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności

 1. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

 1. Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta.

 1. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez Sprzedającego towar jest fabrycznie nowy. Z tego względu brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze, może znacznie utrudnić rozpatrzenie roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.

 1. Sprzedawca niniejszym informuje, iż nie jest możliwym odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach, o których mowa w art. 38 wskazanej powyżej ustawy o prawach konsumenta - a więc między innymi w przypadku w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wyjaśnia, iż folia docinana na indywidulane zamówienie nie podlega zwrotowi w trybie art. 27 wskazanej powyżej ustawy.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta z zastrzeżeniem punktów poniższych.

 1. AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Jeżeli AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł, AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Niniejszym Konsument zostaje poinformowany, iż ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje towarów odsyłanych „za pobraniem”.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta

 1. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

 1. Zwracany w trybie – o którym mowa powyżej - towar winien być w pełni kompletny, nieuszkodzony, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży np. kartą gwarancyjną (oraz w miarę możliwości paragonem lub fakturą Vat – bądź innym dokumentem potwierdzającym fakt dokonania zakupu w Sklepie) na adres AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 191. Wszelkie przesyłki i listy wysyłane do Amplus muszą być dodatkowo adresowane do "Działu Sprzedaży Internetowej".

 1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie zostało ono złożone wcześniej) oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. Sklep nie przyjmuje towarów odsyłanych ?za pobraniem?.

 1. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Jeżeli towar spełniać będzie wymienione w ustępie 3 wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe ? w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 1. Wszelkie przesyłki i listy wysyłane do AMPLUS muszą być dodatkowo adresowane do "Działu Sprzedaży Internetowej".

 

 1. REKLAMACJE

 1. Każdy oferowany przez AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł produkt jest fabrycznie nowy.

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady techniczne, Kupujący może skorzystać z prawa złożenia reklamacji (na podstawie gwarancji – o ile taka została udzielona, lub rękojmi).

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Warunki gwarancji określa Gwarant. Warunki rękojmi są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. – art. 556 – 576 ustawy kodeks cywilny.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł ul. Aleksandrowska 191 z dopiskiem do "Działu Sprzedaży Internetowej". Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 1. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne Sprzedający przyjmuje tylko w formie pisemnej. Można je przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@sklepfolie.pl , faxem na numer 42 250-77-57 lub listem poleconym na adres AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł ul. Aleksandrowska 191 z dopiskiem do "Działu Sprzedaży Internetowej".

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r., poz. 1823) i polegające na:
    Umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
    Przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.

 1. Spór konsumencki jest to spór między konsumentem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej z konsumentem umowy.

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
    www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
    https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
    www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
    www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a AMPLUS S.C., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 1. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 1. Klient będący Konsumentem w celu pozasądowego rozwiązania sporu powstałego między nim a AMPLUS S.C. może:

  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  • zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Adres strony Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego w Łodzi to: http://www.wiih.lodz.pl
 1. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. AMPLUS S.C. wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia. Każdorazowe dokonanie zamówienia oznacza akceptację brzmienia Regulaminu o treści z dnia dokonania zamówienia.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą AMPLUS S.C Witold Wlazeł Paweł Wlazeł

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

 1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości podkreśla się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku stwierdzenia w niniejszym Regulaminie istnienia postanowienia o charakterze ograniczającym uprawnienia Konsumenta - zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności:

  1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą:

  1. właściwe polskie sądy powszechne – w przypadku Konsumentów;

  2. sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku Kupujących nie będących Konsumentami

 1. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pod jakimkolwiek względem w świetle przepisów prawa nie ma żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jego postanowień.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

           ZAŁĄCZNIKI

  

Załącznik nr 1

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Załącznik nr 2

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Folia okienna zewnętrzna Antyrefleksyjna Folia okienna przeciwsłoneczna wewnętrzna R30 SilverFolia okienna przeciwsłoneczna wewnętrzna R30 SilverFolia okienna matowa wewnętrzna Wzór 2Folia okienna przeciwsłoneczna zewnętrzna Silver 20Folia okienna dekoracyjna witraż Wzór 25Folia okienna przeciwsłoneczna zewnętrzna Bronze Silver


AMPLUS uL. Aleksandrowska 191; 91-155 Łódź, tel: 42 250-77-56, 42 250-73-34

Wszelkie prawa do fotografii oraz informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone.
Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji znajdujących się na stronie w jakiejkolwiek formie jest zabronione.